Nativity art: Babushka Nativity by Stushie

Simple nativity scene, mainly for kids 🙂

Babushka Nativity