Japanese art: Parasol Geisha by Stushie

Beautiful Japanese Geisha walking under parasol

Parasol Geisha